تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

اصلاحیه تعرفه های خدمات سرپایی مورد توافق بیمه ایران در درمانگاه های خیریه در تهران

اصلاحیه تعرفه های خدمات سرپایی مورد توافق بیمه ایران در درمانگاه های خیریه در تهران


تاریخ: 1400/07/03
شماره: 1400/511737
موضوع: اصلاحیه تعرفه های خدمات سرپایی مورد توافق بیمه ایران در درمانگاه های خیریه در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 1400/04/01 لغایت 1401/04/01
مخاطبین: درمانگاه های خیریه طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران در استان تهران
شماره شناسه: 15183143
امضاءکنندگان:

معاونت خسارت بیمه های حوادث و درمان

     دکتر یاوری، دکتر خوشاوی

رونوشت:
فایل پیوست