تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

استعلام سقف و فرانشیز بیمه شدگان از سامانه سدا در زمان پذیرش

استعلام سقف و فرانشیز بیمه شدگان از سامانه سدا در زمان پذیرش


تاریخ: 1395/12/28
شماره: 95/1037567
موضوع: استعلام سقف و فرانشیز بیمه شدگان از سامانه سدا در زمان پذیرش
زمان اجرا: 1396/01/01
مخاطبین: مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 9227702
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

اداره کل مراجع درمانی

دکتر خوشاوی، دکتر سلطانی

رونوشت:
فایل پیوست