آزاد سازی تعرفه های بیمه ، یک فرصت یا معضل برای صنعت بیمه

آزاد سازی تعرفه های بیمه ، یک فرصت یا معضل برای صنعت بیمه


شورای عالی بیمه در اجرای مفاد بند 4 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه گری‌، مرحله اول اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور را در برخی از رشته‌های بیمه تصویب و اعلام نمود‌.
این رشته‌ها عبارتند از: بیمه‌های باربری‌، کشتی و هواپیما‌.
اصلاح نظام فوق یا به عبارتی دیگر آزادسازی تعرفه‌ها در حالی بود که شرکت‌های بیمه از قبل با آمادگی نسبی‌، نسبت به عدول از نرخ‌های تعرفه و اعمال تخفیفات‌، اقدام به حفظ و توسعه سهم بازار خود کرده بودند. در برخی از رشته‌ها‌، از جمله بیمه‌های باربری (حمل و نقل) موضوع تحریم‌های اخیر‌، شرایط رقابتی را برای شرکت‌های بیمه جدی تر کرده و نهایتا منجر به کاهش شدید نرخ‌های بیمه‌ای گردید. از سویی دیگر ...