تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

ارسال CD برای بررسی هزینه های بیمارستانی(خدمات اینترونشنال قلب)

ارسال CD برای بررسی هزینه های بیمارستانی(خدمات اینترونشنال قلب)


تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۹
شماره: 91/784271
موضوع: ارسال CD برای بررسی هزینه های بیمارستانی (خدمات اینترونشنال قلب)
زمان اجرا: از تاریخ 01/11/1391
مخاطبین: بیمارستان های طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت، خواهشمند است مقرر فرمائید از تاریخ 01/11/1391 در خصوص خدمات اینترونشنال قلب بجز آنژیوگرافی، CD مربوطه همراه با اسناد به این شرکت ارسال گردد.

شماره شناسه: 4220720
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: