ارائه 3 بسته پوشش بیمه ای بیمه ایران به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

درقالب تفاهم نامه همکاری به امضاء رسید؛

ارائه 3 بسته پوشش بیمه ای بیمه ایران به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

ارائه 3 بسته پوشش بیمه ای بیمه ایران به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با امضای تفاهم نامه ای با شرکت سهامی بیمه ایران از بسته های حمایتی بیمه ای بهره مند شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در این تفاهم نامه همکاری که به امضای خانم دکتر اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد وکتابخانه ملی و آقای پورکیانی رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران رسید، علاوه بر حمایت بیمه ای از حافظه ملی ایرانیان شامل کلیه منابع کتابی و غیرکتابی موجود در سازمان اسناد وکتابخانه ملی، طراحی و ارائه پوشش های بیمه ای بیمه ایران در قالب «بسته بیمه ای در حوزه فعالیت ها و مسئولیت سازمان» ، «بسته بیمه ای در حوزه اموال » و «بسته بیمه ای در حوزه پوشش بیمه ای مورد نیاز کارکنان سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران » در نظر گرفته شده است.

منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران