ارائه گزارش دبیران کارگروهها در همایش سراسری مدیران

ارائه گزارش دبیران کارگروهها در همایش سراسری مدیران

ارائه گزارش دبیران کارگروهها در همایش سراسری مدیران

گزارش کارگروه های 5 گانه همایش سراسری مدیران از سوی دبیران کارگروه ها ارائه شد.

منبع خبر: روابط عمومی