ادامه حمایت بیمه ایران از قهرمانان ملی والیبال کشور

ادامه حمایت بیمه ایران از قهرمانان ملی والیبال کشور

ادامه حمایت بیمه ایران از قهرمانان ملی والیبال کشور

اعطای بیمه نامه زندگی مان به آقایان عادل غلامی، فرهاد قائمی و مجتبی میرزاجانپور، بازیکنان ارزشمند تیم ملی والیبال کشور (96/4/21)

منبع خبر: روابط عمومی