اداره کل هماهنگی امور استانها و شعب

اداره کل هماهنگی امور استانها و شعب


مدیر واحد : خسرو حقیقی پناه
سوابق تحصیلی :
 • فوق لیسانس علوم ارتباطات اجتماعی
 • لیسانس مدیریت دولتی
سوابق کاری :
 • مدیر کل هماهنگی امور استانها و شعب
 • مدیر مجتمع خدمات بیمه ای بانکها
 • مدیر مجتمع خدمات بیمه ای 15 ابان
 • مدیر مجتمع خدمات بیمه ای فاطمی
 • رئیس شعبه پاسداران
 • رئیس شعبه نمایشگاه
 • رئیس شعبه کوثر
سوابق دیگر :
 • ریاست هئیت مدیره تعاونی مصرف بیمه ایران
 • عضو هئیت مدیره ( علی البدل ) شرکت تعاونی اعتبار
 • دبیر 7 دوره دبیر کارگروههای تخصصی استانها
 • کارمند نمونه بیمه ایران در سال 1381
 • عضو انجمن کارشناسان حرفه ای صنعت بیمه
 • عضو شورای بازاریابی شرکت
 • عضو کمیته و کارگروههای مختلف شرکت

تلفن: 86711895
نمابر: 86092147
پست الکترونیک: kh.haghighipanah@iraninsurance.ir