اداره کل سرمایه گذاری و امور مجامع

اداره کل سرمایه گذاری و امور مجامع


مدیر واحد : احمد جعفری
سوابق تحصیلی
سوابق کاری

تلفن: 22873242
نمابر: 22890139