اداره کل سرمایه گذاری و امور مجامع

مدیر واحد : مجتبی زینعلی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری

تلفن: 22873242
نمابر: 22890139