اداره کل بیمه های اموال

اداره کل بیمه های اموال


مدیر واحد : اسماعیل محتشم
سوابق تحصیلی
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارشناسی ارشد MBA گرایش استراتژیک از دانشگاه تهران
سوابق کاری
 • کارمند رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از سال1378
 • کارشناس بیمه از سال 1378
 • مسئول دایره صدوربیمه نامه های شعبه فردوسی تهران از سال 1380
 • رئیس اداره بیمه های مسئولیت و مهندسی مجتمع 15 آبان تهران ازسال 1382
 • معاون اداره کل نظارت بر طرح های مخصوص و اعتباری مدیریت بیمه های مسئولیت و مهندسی شرکت سهامی بیمه ایران از 1385
 • رئیس اداره کل نظارت بر صدوربیمه های تمام خطرمهندسی مدیریت بیمه های مسئولیت و مهندسی شرکت سهامی بیمه ایران ازسال 1386
 • مشاور فنی مدیر اتکایی بیمه ایران در بخش پذیرش اختیاری ریسک بیمه های مهندسی، آتش سوزی و انرژی از سال 1391 تاکنون
 • مدیر بیمه های مهندسی و مسئولیت شرکت سهامی بیمه ایران از 94/1/26 الی 96/12/29
مورد تالیف :
 • تدوین و انتشار اولین مجموعه تعرفه و نرخ نامه بیمه های مهندسی در 167 صفحه شامل الگوریتم های ریاضی
 • تالیف کتاب بیمه های مهندسی(نگاهی به فرایندها و عملیات بیمه ای )

سوابق دیگر
 • عضوکمیته کارگروه تخصصی بیمه های مهندسی در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران( قرارداد ظرفیت مشترک بازار )
 • عضو وابسته انجمن علوم مدیریت ایران
 • پذیرفته شده به عنوان معاون قائم مقام مدیر عامل شرکت بیمه اتکایی بین المللی Asian Re تایلند (از زیر مجمو عه های کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد) در بخش اختیاری بیمه های مهندسی و انرژی وآتش سوزی درسال 1390
 • مدرس دوره های کاربردی بیمه های مهندسی و انرژی ومسئولیت
 • دبیر اجرایی توافق نامه بیمه های مشترک انرژی از 94/11/26 تا کنون
 • طراحی کسب وکار اولین سیستم وب بنیان مکانیزه عملیات بیمه گری بیمه های مهندسی
 • طراحی کسب وکار اولین سیستم وب بنیان مکانیزه عملیات بیمه گری بیمه های مسئولیت
 • طراحی کسب وکار اولین نرم افزار سیستم نرخ دهی بیمه های مهندسی در کشور

تلفن: 86711945-86711944
نمابر: 86082108
پست الکترونیک: Mohtasham@iraninsurance.ir, iad@iraninsurance.ir