اداره کل بیمه های اشخاص

اداره کل بیمه های اشخاص


مدیر واحد : محمدحسن اناری
سوابق تحصیلی :
 • دکتری : پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • دیپلم : ریاضی و فیزیک ازدبیرستان دکتر علی شریعتی ماکو
سوابق کاری :
 • تاریخ استخدام : 1376/8/5
 • مشاور پزشکی مدیرکل بیمه ایران استان بوشهراز سال 76
 • مشاور پزشکی مدیرکل بیمه ایران استان فارس از سال 79
 • معاون اداره خسارت بیمه های اشخاص مجتمع امور بیمه ای استان فارس از سال 80
 • رئیس اداره امور پزشکی مجتمع امور بیمه ای استان فارس از سال 81
 • رئیس اداره نظارت بر خسارت درمان مدیریت بیمه های اشخاص از سال 83
 • رئیس اداره کل نظارت بر مراجع درمانی مدیریت بیمه های اشخاص از سال 85
 • عضو کمیته مطالعات شورای فنی و مطالعات از سال 88
 • مدیر اداره کل بیمه های اشخاص از اسفند 96
 • پست سازمانی کنونی : مدیر اداره کل بیمه های اشخاص
تالیفات :
 • تالیف کتاب: اصول و مبانی ارزیابی خسارت بیمه های درمان در صنعت بیمه


تلفن: 86711771
نمابر: 86092139
پست الکترونیک: M.Anari@iraninsurance.ir