اداره کل بیمه های اتومبیل

اداره کل بیمه های اتومبیل


مدیر واحد : عباسعلی فراشیانی
سوابق تحصیلی
  • کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه ازاد دماوند سال 1395
  • کارشناسی مدیریت بیمه دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب سال 1378
سوابق کاری
  • مسئول دبیرخانه هسته گزینش صنعت بیمه از ابتدای استخدام تا سال 1374
  • رئیس اداره خسارت اموال شعبه تهران نو 76-74
  • معاونت فنی شعبه تهران نو 79-76
  • رئیس شعبه ممتاز شرق تهران 85-75
  • مدیر مجتمع خدمات بیمه ای شهید مطهری (بزرگترین و تخصصی ترین واحد اجرایی شرکت ) 92-85
  • مدیر بیمه های اتومبیل شرکت سهامی بیمه ایران از سال 1392 تا کنون

تلفن: 86711583-86711518
پست الکترونیک: a.farashiyani@iraninsurance.ir