تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

آخرین مهلت تسویه حساب نهایی در خصوص مطالبات معوق در بخش سرپایی

آخرین مهلت تسویه حساب نهایی در خصوص مطالبات معوق در بخش سرپایی


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
شماره: 323426/94
موضوع: آخرین مهلت تسویه حساب نهایی در خصوص مطالبات معوق در بخش سرپایی
زمان اجرا: از تاریخ 01/05/1394
مخاطبین: مراکز سرپایی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران

باسلام و احترام 
پیرونامه شماره 212687/94 مورخ 24/03/1394 چنانچه آن مرکز درمانی تاکنون ریز مطالبات معوق منتهی به پایان سال 1393 را به این شرکت ارسال ننموده، خواهشمند است حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1394 طی نامه کتبی و فرمت ذیل لیست مربوطه را تحویل دبیرخانه این معاونت نمایند. بدیهی است عدم پاسخگویی به منزله تسویه حساب نهایی تا پایان سال 1393 و ماقبل آن تلقی می گردد.

 

تاریخ دبیرخانه بیمه ایران شماره دبیرخانه بیمه ایران مبلغ صورتحساب درخواستی از بیمه ایران

 

شماره شناسه: 7212897
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری

رونوشت: