تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

آخرین مهلت تسویه حساب نهایی در خصوص مطالبات معوق در بخش بستری

آخرین مهلت تسویه حساب نهایی در خصوص مطالبات معوق در بخش بستری


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
شماره: 323427/94
موضوع: آخرین مهلت تسویه حساب نهایی در خصوص مطالبات معوق در بخش بستری
زمان اجرا: از تاریخ 01/05/1394
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

باسلام و احترام 
پیرونامه شماره 212688/94 مورخ 24/03/1394 چنانچه آن مرکز درمانی تاکنون ریز مطالبات معوق منتهی به پایان سال 1393 را به این شرکت ارسال ننموده، خواهشمند است حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1394 طی نامه کتبی و فرمت ذیل لیست مربوطه را تحویل دبیرخانه این معاونت نمایند. بدیهی است عدم پاسخگویی به منزله تسویه حساب نهایی تا پایان سال 1393 و ماقبل آن تلقی می گردد.

 

نام و نام خانوادگی کدملی بیمار تاریخ دبیرخانه بیمه ایران شماره دبیرخانه بیمه ایران مبلغ صورتحساب درخواستی از بیمه ایران مشخصات والدین در خصوص پرونده نوزادان تاریخ بستری و ترخیص بیمار

 

شماره شناسه: 7212937
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری

رونوشت: