• اساسنامه های شرکت سهامی بیمه ایران

  دکتر الکساندر آقایاندکتر الکساندر آقایان

  اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران

  1336

  دکتر حسن مشرف نفیسیدکتر حسن مشرف نفیسی

  اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران

  1338

 • ظرفیت نگهداری ریسک

  ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بیمه ایران از 17میلیون و 775 هزار و 120 میلیون ریال به 23 میلیون و 295 هزار و 230 میلیون ریال افزایش یافته است.

 • شناسنامه ملی شرکت سهامی بیمه ایران

  در اجرای آیین نامه اختصاصی شناسه ملی برای اشخاص حقوقی کشور، به منظور برخورد و جلوگیری از روند رو به رشد جرایم مالی و اقتصادی تحت پوشش شخصیت حقوقی شرکتها، ایجاد انضباط مالی و اداری، تسهیل تبادل و اطلاعات بین دستگاههای اجرایی کشور برای کلیه سازمان و نهادها از جمله شرکت سهامی بیمه ایران شناسنامه ملی صادرشده است.

  مشاهده شماره شناسنامه ملی
 • توانگری مالی

    نسبت توانگری مالی سال 1398 شرکت که به تایید بیمه مرکزی رسیده است، «71 درصد» بوده که بر این اساس در انطباق با مفاد ماده 7 «آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه» (آیین‌نامه شماره 69) مصوب شورای‌عالی بیمه، در سطح 2 توانگری مالی می‌باشد.