51. گردهمائی فرماندهان پایگاه های بسیج بیمه ایران و وزارت امور اقتصاد و دارائی 23/12/88

51. گردهمائی فرماندهان پایگاه های بسیج بیمه ایران و وزارت امور اقتصاد و دارائی 23/12/88