24. سومین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی 90.3.18

24. سومین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی 90.3.18