23. افتتاح شعبه سمنان بیمه ایران

23. افتتاح شعبه سمنان بیمه ایران