17. همایش بررسی فضای کسب و کار 12/8/87

17. همایش بررسی فضای کسب و کار 12/8/87