17. بهره برداری از سامانه ویدئوکنفرانس بیمه ایران

17. بهره برداری از سامانه ویدئوکنفرانس بیمه ایران