06 گردهمائی بازنشستگان بیمه ایران 20/2/89

06 گردهمائی بازنشستگان بیمه ایران 20/2/89