کلنگ زنی ساختمان مرکزی تبریز بیمه ایران 29.06.91

کلنگ زنی ساختمان مرکزی تبریز بیمه ایران 29.06.91