پرداخت خسارت نیروگاه مسجد سلیمان13/5/1387 بیمه ایران

پرداخت خسارت نیروگاه مسجد سلیمان13/5/1387 بیمه ایران