پرداخت خسارت شرکت پویا نوار سمنان 26/1/87 بیمه ایران

پرداخت خسارت شرکت پویا نوار سمنان 26/1/87 بیمه ایران