پرداخت خسارت شرکت هستیا 11/5/89 بیمه ایران

پرداخت خسارت شرکت هستیا 11/5/89 بیمه ایران