پرداخت خسارت آتش سوزی سردخانه میر جلیلی بیمه ایران

پرداخت خسارت آتش سوزی سردخانه میر جلیلی بیمه ایران