پرداخت خسارت آتش سوزی بازار 14/7/88 بیمه ایران

پرداخت خسارت آتش سوزی بازار 14/7/88 بیمه ایران