ملاقات با استاندار بوشهر 23/8/88

ملاقات با استاندار بوشهر 23/8/88