مسابقات ورزشی کارکنان بیمه ایران منطقه 6 به میزبانی استان یزد (مهر ماه 89)

مسابقات ورزشی کارکنان بیمه ایران منطقه 6 به میزبانی استان یزد (مهر ماه 89)