صعود همکاران بیمه ایران یزد به قله دره گاهان تفت در روز هوای پاک1390

صعود همکاران بیمه ایران یزد به قله دره گاهان تفت در روز هوای پاک1390