سانحه هواپیما فوکر 100 هواپیمای جمهوری اسلامی 30/10/87 بیمه ایران

سانحه هواپیما فوکر 100 هواپیمای جمهوری اسلامی 30/10/87 بیمه ایران