دومین گردهمایی آموزشی تخصصی کارکنان اداره کل حفاظت فیزیکی حراست بیمه ایران

دومین گردهمایی آموزشی تخصصی کارکنان اداره کل حفاظت فیزیکی حراست بیمه ایران