جلسه ستاد اجرائی غدیر بیمه ایران 1/11/88

جلسه ستاد اجرائی غدیر بیمه ایران 1/11/88