برگزاری دومین نشست بازاریابی مشتری مدارانه در مجتمع فاطمی بیمه ایران

برگزاری دومین نشست بازاریابی مشتری مدارانه در مجتمع فاطمی بیمه ایران