بازدید دکتر کهزادی از مرکز فناوری اطلاعات و آمار بیمه ایران

بازدید دکتر کهزادی از مرکز فناوری اطلاعات و آمار بیمه ایران