# دبیرخانه شورای فنی و مدیریت ریسکاداره کل امور روابط عمومی و بین المللاداره کل حراستاداره کل سرمایه گذاری و امور مجامع اداره کل حسابرسی و بازرسی معاونت برنامه ریزی و نوآوریمعاونت فنیاداره کل برنامه ریزی و بودجهاداره کل بیمه های اتکاییدفتر پژوهش و توسعهاداره کل بیمه های اتومبیلاداره کل فناوری اطلاعات و آماراداره کل بیمه های اشخاصاداره کل بازاریابی و مطالعات بازاراداره کل بیمه های اموالاداره کل بیمه های مسئولیت و حمل و نقلمعاونت حقوقی و هماهنگی امور استان ها ، شعب و نمایندگیاداره کل حقوقی و امور قراردادهااداره کل هماهنگی امور استانها و شعباداره کل امور نمایندگی هامعاونت توسعه مدیریت و منابعاداره کل امور مالیاداره کل امور منابع انسانیاداره کل امور پشتیبانیرئیس هیأت مدیره و مدیرعاملهیأت مدیره
نمایش 1 نتیجه