# مدیر کل دفتر هیئت مدیرهمشاور مدیرعامل و مدیریت حراستمدیریت ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایاتشورای فنیمدیریت حسابرسیاداره کل روابط عمومی و ارشادمدیریت امور شعب و نمایندگیهای داخل کشورهیأت مدیرهرئیس هیأت مدیره و مدیرعاملمدیریت فناوری اطلاعات و آمارمدیریت برنامه ریزی و بودجهمرکز آموزش و توسعهمعاونت برنامه ریزی و نوآوریمعاونت فنیمدیریت بیمه های آتش سوزیمدیریت بیمه های اتومبیل و شخص ثالثمدیریت بیمه های مهندسی و مسئولیتمدیریت کشتی، هواپیما و حمل کالامدیریت بیمه های اشخاصمدیریت امور مالیمدیریت امور منابع انسانیمدیریت امور سرمایه گذاریهامدیریت امور پشتیبانیمدیریت اتکائیمدیریت امور بین المللمعاونت اتکائی و امور بین المللعضو هیأت مدیره و معاونت اداری و مالیدفتر حقوقی و امور قراردادها
نمایش 1 نتیجه