مشاوران بیمه کشتی هواپیما حمل کالا

لیلا زهره

 • رشته بیمه ای کشتی، هواپیما و حمل کالا (سرپرست اداره کل نظارت بر صدور حمل کالا)
 • تلفن:
 • پست الکترونیک: L.zohreh@iraninsurance.ir
 • محل خدمت:
سوابق کاری:
سوابق تحصیلی:

حسین رضائی

 • رشته بیمه ای کشتی، هواپیما و حمل کالا (معاون اداره کل بیمه های کشتی و هواپیما)
 • تلفن:
 • پست الکترونیک: Rezaei@iraninsurance.ir
 • محل خدمت:
سوابق کاری:
 • معاون اداره بیمه های هواپیما
 • رئیس اداره بیمه های هواپیما
 • معاون اداره کل بیمه های کشتی و هواپیما
سوابق تحصیلی:
 • لیسانس مدیریت صنعتی