مشاوران بیمه کشتی هواپیما حمل کالا مشاوران بیمه کشتی هواپیما حمل کالا

حسین رضائی

حسین رضائی


  • حسین رضائی - رشته بیمه ای کشتی، هواپیما و حمل کالا (معاون اداره کل بیمه های کشتی و هواپیما)
  • پست الکترونیک: Rezaei@iraninsurance.ir
سوابق کاری:
  • معاون اداره بیمه های هواپیما
  • رئیس اداره بیمه های هواپیما
  • معاون اداره کل بیمه های کشتی و هواپیما
سوابق تحصیلی:
  • لیسانس مدیریت صنعتی

مهدی مشایخ

مهدی مشایخ


  • مهدی مشایخ - مشاور بیمه های حمل کال
  • پست الکترونیک: M.mashayekh@iraninsurance.ir
سوابق کاری:
  • کارشناس خسارت بیمه های حمل کالا – مدرس بیمه های حمل کال
سوابق تحصیلی:
  • لیسانس مدیریت بیمه