مشاوران بیمه اتومبیل مشاوران بیمه اتومبیل

پیمان منصوری

پیمان منصوری


  • پیمان منصوری - اتومبیل (کارشناس اداره کل نظارت بر صدور بیمه نامه)
  • پست الکترونیک: p.mansouri@iraninsurance.ir
سوابق کاری:
  • کارشناس ارزیاب خسارت(3سال)
  • کارشناس اداره کل پژوهش و مطالعات آماری(تا کنون)
  • کارشناس اداره کل نظارت بر خسارت (2سال)
  • کارشناس اداره کل نظارت بر صدور بیمه نامه
سوابق تحصیلی:
  • مهندس کامپیوتر