• وزارت امور خارجه و بیمه ایران بر ارتقای همکاری‌ها و ارائه خدمات جدید بیمه‌ای تاکید کردند
 • IMG_20180620_084456_478.jpg
 • IMG_20180620_084501_581.jpg
 • اداره کل بیمه های اتومبیل
 • تعرفه خدمات سرپایی عمومی مورد توافق بیمه ایران در مراکز خیریه در تهران
 • تسریع در روند رسیدگی اسناد و جلوگیری از اعمال کسور در آزمایشگاه های طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
 • آزمایشگاه.pdf
 • تعرفه خدمات پاراکلینیک مورد توافق بیمه ایران در مراکز خصوصی در تهران
 • تعرفه خدمات پاراکلینیک.pdf
 • تعرفه خدمات مراکز فیزیوتراپی مورد توافق بیمه ایران در تهران
 • تعرفه خدمات فیزیوتراپی.pdf
 • تعرفه خدمات سرپایی مورد توافق بیمه ایران در مطب های عمومی در تهران
 • تعرفه مطب عمومی.pdf
 • تعرفه خدمات سرپایی مورد توافق بیمه ایران در مطب های تخصصی در تهران
 • تعرفه مطب تخصصی.pdf
 • تعرفه خدمات سرپایی عمومی مورد توافق بیمه ایران در مراکز عمومی غیردولتی در تهران
 • تعرفه خدمات سرپایی در مراکز عمومی غیردولتی.pdf
 • تعرفه خدمات سرپایی در مراکز خیریه.pdf