تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

پذیرش کلیه بیمه شدگان در بخش دندانپزشکی و درمانگاه های دندانپزشکی صرفا از طریق سامانه درمان سدا

پذیرش کلیه بیمه شدگان در بخش دندانپزشکی و درمانگاه های دندانپزشکی صرفا از طریق سامانه درمان سدا


تاریخ: 1395/03/09
شماره: 95/174505
موضوع: پذیرش کلیه بیمه شدگان در بخش دندانپزشکی و درمانگاه های دندانپزشکی صرفا از طریق سامانه درمان سدا
زمان اجرا: از تاریخ 1395/03/15
مخاطبین: دندانپزشکان و درمانگاه های دندانپزشکی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 8206803
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص، اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست