تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

پذیرش کلیه بیمه شدگان در بخش داروخانه صرفا از طریق سامانه درمان سدا

پذیرش کلیه بیمه شدگان در بخش داروخانه صرفا از طریق سامانه درمان سدا


تاریخ: 1395/03/11
شماره: 95/184860
موضوع: پذیرش کلیه بیمه شدگان در بخش داروخانه صرفا از طریق سامانه درمان سدا
زمان اجرا: از تاریخ 1395/04/01
مخاطبین: داروخانه های طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 8220588
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست