تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

پذیرش بیمه شدگان محترم وزارت نیرو با دفترچه های قبلی

پذیرش بیمه شدگان محترم وزارت نیرو با دفترچه های قبلی


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
شماره: 94/514211
موضوع: پذیرش بیمه شدگان محترم وزارت نیرو با دفترچه های قبلی
زمان اجرا: از تاریخ 01/07/1394 لغایت 30/08/1394
مخاطبین: کلیه مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
 
ضمن تقدیر و تشکر از مساعدتهای آن مرجع محترم، پیرونامه شماره 357245/94 مورخ 14/05/1394 خواهشمند است مقرر فرمائید جهت رفاه حال بیمه شدگان محترم وزرات نیرو نسبت به پذیرش آنان با دفترچه های قبلی دارای مهر و تاریخ اعتبار بیمه ایران تا تاریخ 30/08/1394 اقدام لازم معمول گردد.
شماره شناسه: 7436036
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری

رونوشت: