تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

نحوه پرداخت هزینه های مربوط به خدمات انتقال خون

نحوه پرداخت هزینه های مربوط به خدمات انتقال خون


تاریخ: 1394/12/16
شماره: 94/956920
موضوع: نحوه پرداخت هزینه های مربوط به خدمات انتقال خون
زمان اجرا: از تاریخ 1394/12/16
مخاطبین: بیمارستانهای طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 7938484
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

اداره کل مراجع درمانی

دکتر یاوری، دکتر سلطانی

رونوشت:
فایل پیوست