تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

نحوه پذیرش بیمه شدگان در سامانه درمان الکترونیک (سدا)

نحوه پذیرش بیمه شدگان در سامانه درمان الکترونیک (سدا)


تاریخ: 1394/09/02
شماره: 94/661758
موضوع: نحوه پذیرش بیمه شدگان در سامانه درمان الکترونیک (سدا)
زمان اجرا: از تاریخ 1394/09/02
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: مدیریت بیمه های اشخاص
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

رونوشت:
  1. جناب آقای حیدری عضو محترم هئیت مدیره و معاون فنی جهت استحضار
  2. جناب آقای دکتر افتخاری عضو محترم هئیت مدیره و معاون طرح و برنامه جهت استحضار
  3. جناب آقای فتاحیانی مدیرمحترم فناوری اطلاعات و آمار جهت استحضار
  4. جناب آقای ذاکری نژاد معاون محترم امور اجرائی بیمه های اشخاص جهت اطلاع و اعلام مراتب به مراجع درمانی طرف قرارداد
  5. مدیران محترم استانها جهت اطلاع و اعلام مراتب به مراجع درمانی طرف قرارداد
  6. روسای محترم شعب اسلامشهر، دماوند، شهریار و ورامین جهت اطلاع و اعلام مراتب به مراجع درمانی طرف قرارداد