تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

نحوه پذیرش بیمه شدگان در بخش سرپایی

نحوه پذیرش بیمه شدگان در بخش سرپایی


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
شماره: 526165/92
موضوع: نحوه پذیرش بیمه شدگان در بخش سرپایی
زمان اجرا: از تاریخ 17/07/1392
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران در بخش سرپایی

بخش سرپایی

بیمه شدگان نحوه پذیرش فرانشیز
کارکنان بیمه ایران ارائه دفترچه خدمات درمانی ویژه کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران 
ممهور به مهر و تاریخ اعتبار
فرانشیز ندارد
کارکنان وزارت نیرو ارائه دفترچه وزارت نیرو ممهور به مهر و تاریخ اعتبار 20% فرانشیز
کارکنان شرکت ملی نفتکش ایران ارائه دفترچه شرکت ملی نفتکش ایران ممهور به مهر و تاریخ اعتبار 10% فرانشیز
کارکنان فولاد مبارکه اصفهان ارائه دفترچه فولاد مبارکه اصفهان ممهور به مهر و تاریخ اعتبار 20% فرانشیز
بیمه شدگان دارای کارت ویژه درمان دوازده برشه ارائه دفترچه بیمه گر پایه + کارت ویژه درمان ممهور به مهر و تاریخ اعتبار شرایط درج شده در کارت


بخش دندانپزشکی

بیمه شدگان نحوه پذیرش فرانشیز
کارکنان بیمه ایران ارائه دفترچه خدمات درمانی ویژه کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران 
ممهور به مهر و تاریخ اعتبار
فاقد سقف و فرانشیز
کارکنان وزارت نیرو ارائه دفترچه وزارت نیرو ممهور به مهر و تاریخ اعتبار دارای سقف
25% فرانشیز
کارکنان شرکت ملی نفتکش ایران ارائه دفترچه شرکت ملی نفتکش ایران ممهور به مهر و تاریخ اعتبار دارای سقف
10% فرانشیز
کارکنان فولاد مبارکه اصفهان ارائه دفترچه فولاد مبارکه اصفهان ممهور به مهر و تاریخ اعتبار دارای سقف
20% فرانشیز
بیمه شدگان دارای کارت ویژه درمان دوازده برشه ارائه دفترچه بیمه گر پایه + کارت ویژه درمان ممهور به مهر و تاریخ اعتبار شرایط درج شده در کارت

 

شماره شناسه: 5104159
امضاءکنندگان:
مدیریت بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: