تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

نحوه پذیرش بیمه شدگان در بخش سرپایی

نحوه پذیرش بیمه شدگان در بخش سرپایی


تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۳
شماره: 91/626323
موضوع: نحوه پذیرش بیمه شدگان در بخش سرپایی
زمان اجرا: از تاریخ 23/08/1391
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران در بخش سرپایی

بخش سرپایی

بیمه شدگان نحوه پذیرش فرانشیز
کارکنان بیمه ایران ارائه دفترچه درمان فرانشیز ندارد
کارکنان وزارت نیرو ارائه دفترچه وزارت نیرو ممهور به مهر و تاریخ اعتبار 20% فرانشیز
کارکنان شرکت ملی نفتکش ایران ارائه دفترچه شرکت ملی نفتکش ایران 10% فرانشیز
بیمه شدگان دارای کارت ویژه درمان دوازده برشه ارائه دفترچه بیمه گر پایه + کارت ویژه درمان شرایط درج شده در کارت

بخش دندانپزشکی 

بیمه شدگان نحوه پذیرش فرانشیز
کارکنان بیمه ایران ارائه دفترچه درمان فاقد سقف و فرانشیز
کارکنان وزارت نیرو ارائه دفترچه وزارت نیرو ممهور به مهر و تاریخ اعتبار دارای سقف و 25% فرانشیز
کارکنان شرکت ملی نفتکش ایران ارائه دفترچه شرکت ملی نفتکش ایران دارای سقف و 10% فرانشیز
بیمه شدگان دارای کارت ویژه درمان دوازده برشه ارائه دفترچه بیمه گر پایه + کارت ویژه درمان شرایط درج شده در کارت

توضیحات: 

  • در مورد بیمه شدگانی که تعهد عینک دارند لازم است سقف تعهدات و فرانشیز توسط شعب بیمه ایران تعیین گردد و از پذیرش با کارت خودداری گردد.
  • مرکز طرف قرارداد موظف به تطبیق مشخصات مراجعه کننده با دفترچه بیمه می باشد. 
شماره شناسه: 4046220
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
اداره کل امور قراردادها و نظارت بر مراجع درمانی
دکتر یاوری، گوزل زاده
رونوشت: