تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

نحوه ورود، پذیرش وارسال اسناد در سامانه درمان الکترونیک سدا

نحوه ورود، پذیرش وارسال اسناد در سامانه درمان الکترونیک سدا


تاریخ: 1395/05/05
شماره: 95/340111
موضوع: نحوه ورود، پذیرش وارسال اسناد در سامانه درمان الکترونیک سدا
زمان اجرا: از تاریخ 1395/05/15
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 8320341
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص- اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست