تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

نحوه تائید پزشک معتمد جهت جراحی کورتاژ تخلیه ای

نحوه تائید پزشک معتمد جهت جراحی کورتاژ تخلیه ای


تاریخ: 1395/08/12
شماره: 95/619713
موضوع: نحوه تائید پزشک معتمد جهت جراحی کورتاژ تخلیه ای
زمان اجرا: از تاریخ 1395/08/12
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 8721213
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست