تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بازگشت به صفحه کامل

نحوه انتخاب خدمت در سامانه درمان الکترونیک سدا

نحوه انتخاب خدمت در سامانه درمان الکترونیک سدا


تاریخ: 1395/09/29
شماره: 95/745585
موضوع: نحوه انتخاب خدمت در سامانه درمان الکترونیک سدا
زمان اجرا: از تاریخ 1395/09/29
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 8864160
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست
فایل پیوست